Hadis Usûlü (el-Menhelü’l-Latîf fî Usûli’l-Hadîsi’ş-Şerîf)

Kursu al

el-Menhelü’l-Latîf fî Usûli’l-Hadîsi’ş-Şerîfel-Menhelü’l-Latîf fî Usûli’l-Hadîsi’ş-Şerîf

Müellifin ifadesine göre kitapta verilen bilgiler hadisle yeni tanışan kişilerin mutlak olarak ihtiyaç duyacağı, hadis ilmi hakkında ileri seviyede olanların ise müstağni kalamayacağı niteliktedir.

Eserde muhtasar olarak usûl, tarih, râviler ve ümmetin hadis ilmine gösterdiği özen ele alınmıştır. Altı bölümden oluşan çalışmada sünnetin tarifi, delil oluşu, hüküm koymada ikinci kaynak oluşu, hadis tedvin tarihi, hadis ilimlerine dair gerekli olan tanımlar, hadis ilminin ve hadisçilerin fazileti, sahabenin tanımı ve fazileti, tabakaları ve bazı kıssaları, hadis kitaplarının dereceleri, meşhur hadis imamları ve eserleri gibi konular incelenmiştir.

Dersi takip eden kişinin kitabın nihayetinde hadis usulü ve tarihi konusunda gerekli olan bilgileri ana hatlarıyla öğrenmiş olacağı ve daha detaylı eserleri okuma yolunun kendisine açılacağı söylenebilir. Keza Arapça bilgisinin ilerletilmesi konusunda da eserin katkı sağlayacağı aşikârdır.

Kitabın dört ay içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.s. 185-187.

-book fas”]

Seyyid Muhammed b. Alevî el-Mâlikî rahimehullâh (السيد محمد بن علوي المالكي رحمه الله)

1948’de Mekke’de doğmuştur. Ebeveyni tarafından Fas İdrisî şerfilerinin soyundan gelmektedir. İlk eğitimini muhaddis olan babasından almıştır. Hafızlık yaptıktan sonra İslamî ilimler sahasında eğitim gördü. Hasan b. Muhammed el-Meşşât, Muhammed Yâsîn el-Fâdânî, Abdullah b. Saîd el-Lahcî, Muhammed Nûr Seyf el-Mekkî ve Hasan b. Saîd el-Yemânî gibi hocalardan ders aldı. Ezherde aldığı lisans eğitimi sonrası yüksek lisans ve doktora eğitimini de orada aldı. Humus’ta kıraat eğitimi aldıktan sonra farklı İslam beldelerini dolaştı ve iki yüzden fazla hocadan hadis dinledi. Muhammed Şefî῾ Diyobendî, Zafer Ahmed Tehânevî, Muhammed Zekeriyyâ Kandehlevî, İbn Âşûr, Abdülfettâh Ebû Ğudde bunlar arasında yer alır. Mâlikî fıkhı hususunda da ihtisas sahibi olan merhums, Melik Abdülaziz Üniversitesi bünyesindeki Şeriat Fakültesinde (sonradan Ümmü’l-Kurâ Üni.) ders verdi. 1971’de babasının vefatından sonra onun ders halkasının başına geçmiştir. 2004’te vefat eden Seyyid Muhammed, Cennetü’l-Ma῾lâ’ya defnedilmiştir.

İtidal sahibi bir âlim olan el-Mâlikî; mevlid, kabir ziyareti, tevessül gibi konular hakkında eserler yazmıştır. Aynı zamanda bir şeyh de olan el-Mâlikî’ye bu sebeple Suud’taki Vehhâbî ulema tarafından eleştiriler yöneltilmiş hatta eserleri yasaklanacak raddeye gelinmiştir.

Bazı eserleri şunlardır:

Mefâhîm Yecib en Tüsahhah: Düzeltilmesi Gereken Kavramlar adıyla Hasan Ali Yaşar tarafından Türkçeye çevrilen eserde “Tevhid-Şirk”, “Peygamber ve Evliyanın Özellikleri”, “Ölülerin Dünya ile İrtibatı” başlıklı bölümler bulunmaktadır.

el-İ῾lâm bi-Fetâvâ Eimmeti’l-İslâm fî Mevlidi Hayri’l-Enâm: Mevlid kutlamanın tarihçesi, meşru oluşu, konu özelindeki itirazlar ve cevaplar gibi konuları hâvîdir.

Mebâhis fi’l-Hadîsi’ş-Şerîf ve ῾Ulûmih, Fazlü’l-Muvatta’ ve ῾İnâyetü’l-Ümmeti’l-İslâmiyye bih,  İmâmu Dâri’l-Hicra Mâlik b. Enes, el-Kavâidü’l-Esâsiyye fî ῾İlmi Mustalahi’l-Hadîs; el-Kavâidü’l-Esâsiyye fî ῾İlmi Usûli’l-Fıkh, Menhecü’s-Selef fî Fehmi’n-Nusûs beyne’n-Nazariyye ve’t-Tatbîk, el-Müsteşrikûn beyne’l-İnsâf ve’l-῾Asabiyye ise çalışmalarından birkaçıdır.[1]

[1] Buraya kadar verilen bilgiler için bk. Ahmet Özel, “Mâlikî, Muhammed b. Alevî”, DİA, İstanbul, 2016, C. Ek-2, s. 185-187.

Hadis Usulü Dersleri

1
Hadis – 1 (Giriş, Müellifin Ön Sözü, Sünnetin Anlamı)
1:02:33

Bu deste müellifin ön sözü ve Sünnetin anlamına dair metin okuması yapılmaktadır.

2
Hadis – 2 (Sünnetin Tarifi ve Delil Oluşu)
58:58

Hadisçilerin, Usûl-i Fıkıh, Fıkıh, Vaaz ve İrşad Alimlerinin Sünnet Tarifi, Sünnetin Delil Oluşu

3
Hadis – 3 (Sünnetin Delil Oluşu ve Teşrideki Rolü)
58:36

Sünnetin Delil Oluşu Konusunun Devamı, Sünnetin Teşrideki Rolü

4
Hadis – 4 (Sünnetin Tedvin Tarihi)
56:25

Sünnetin Teşrideki Rolü Konusunun Devamı, Sünnetin Tedvin Tarihi

5
Hadis – 5 (Sünnetin/Hadisin Yazılması )
59:07

Sünnetin/Hadisin Yazılması Konusunun Devamı, Sahabenin Derlediği Hadis Sahifelerinden Bazıları, Sünnetin Tedvini

6
Hadis – 6 (Sahih Hadislerin Tedvini)
1:00:50

Sünnetin Tedvini Bölümünün Devamı, Sahih Hadislerin Tedvini

7
Hadis – 7 (Ümmetin Sünnete Gösterdiği İtina)
1:00:15

Ümmetin Sünnete Gösterdiği İtina, Alimlerin Sünneti Muhafaza Çabaları, Sened ve Metin Tenkidinin Ölçütleri

8
Hadis – 8 (Hadis Istılahları)
1:00:05

Hadis Istılahları , Sahih Hadislerin Tedvini, Hadis Ricâlini ve Uydurma Rivayetleri İnceleyen Kitaplar

9
Hadis – 9 (Hadis İlmi, Dirâyetü’l-Hadîs İlmi)
59:39

Hadis İlmi, Dirâyetü’l-Hadîs İlmi

10
Hadis – 10 (Hadis, Sünnet, Haber ve Eser Kelimeleri Arasındaki Farklar)
1:01:11

Hadis İlminin Fazileti, Hadisçilerin Kıymeti; Hadis, Sünnet, Haber ve Eser Kelimeleri Arasındaki Farklar

11
Hadis – 11 (Kur’ân, Hadîs-i Kudsî ve Hadîs-i Nebevî Arasındaki Fark)
1:01.05

Kur’ân, Hadîs-i Kudsî ve Hadîs-i Nebevî Arasındaki Farklar, Hadis İlimlerinin Çeşitleri

12
Hadis – 12 (Sahih Hadis, Sahîhayn Hadislerinin Kesinlik İfade Edip Etmemesi)
1:01:32

Sahih Hadis, Sahîhayn Hadislerinin Kesinlik İfade Edip Etmemesi

13
Hadis – 13 ( Sahih ve Hasen Hadisin Çeşitleri)
1:02:45

Hasen Hadis, Sahih ve Hasen Hadisi Aynı Anda Kapsayan Vasıflar, Sahih ve Hasen Hadisin Çeşitleri

14
Hadis – 14 (Metâin-i Aşere, Zayıf Hadis)
1:00:08

Metâin-i Aşere, Zayıf Hadis

15
Hadis – 15 (Merfû‘ hadis)
1:03:19
16
Hadis – 16 (Maktû‘, Mevkûf ve Müsned Hadis)
1:00:50
17
Hadis – 17 (Muttasıl Hadis ve Müselsel Hadis)
1:04:23
18
Hadis – 18 (Ğarîb, Aziz, Meşhur)
1:0012
19
Hadis – 19 (Meşhur, Mütevatir ve Şartları)
1:08:49
20
Hadis – 20 (Lafzen Mütevatir, Manen Mütevatir, Munkatı)
58:24
21
Hadis – 21 (Mu‘dal, Müdelles)
1:01:29
22
Hadis – 22 (Müdelles, Mürsel, Mu‘allak)
59:55
23
Hadis – 23 (Buhârî ve Müslim’deki Mu‘allak Hadisler, Mu‘an‘an, Müennen, Mübhem)
1:22:40
24
Hadis – 24 (Meçhûlü’l-‘Ayn, Meçhûlü’l-Hâl, İhtilât ve Muhtelitin Rivayeti, Şâz – Mahfûz)
1:15:08
25
Hadis – 25 (Münker, Ma‘rûf, Maklûb)
1:59:26
26
Hadis – 26 (Mütâbaat, İstişhâd, İ‘tibâr, Muallel)
1:07:01
27
Hadis – 27 (Lahhân, Musahhaf, Muharref, Âlî, Nâzil)
1:14:34
28
Hadis – 28 (2021-1)
55:01
29
2. Kısa Sınav (Hadis)
9 soru
30
Hadis – 29 (2021-1)
1:08:22
31
Hadis – 30 (2021-1)
1:04:15
32
3. Kısa Sınav (Hadis)
7 soru
33
Hadis – 31 (2021-1)
1:04:15
34
4. Kısa Sınav (Hadis)
8 soru
35
Hadis – 32 (2021-1)
1:03:36
36
5. Kısa Sınav (Hadis)
5 soru
37
Hadis – 33 (2021-1) Muhtelefü’l-Hadis/Muhtelifü’l-Hadis
1:00:23
38
6. Kısa Sınav (Hadis)
5 soru
39
Hadis – 34 (2021-1) Hoca ve Talebenin Uyması Gereken Edepler
1:00:35
40
Hadis – 35 (2021-1) Meşhur Alimlerin Vefat Tarihleri
1:06:30
41
Hadis – 36 (2021-1) Sahabenin adaleti ve delilleri
1:02:09
42
Hadis – 37 (2021-1) Sahabenin sayısı ve fazileti
1:04:16
43
Hadis – 38 (2021-1) Sahabi Tabakaları
1:00:00
44
Hadis – 39 (2021-1) Ebu Hureyre’nin Hadislere Olan Düşkünlüğü ve Hıfzı
1:05:40
45
Hadis – 40 (2021-1) İbn Ömer’in İbadet Hayatı ve Vera‘ı
1:05:14
46
Hadis – 41 (2021-1) İbn Ömer – Enes b. Malik (r.ahum)
47
Hadis – 42 (2021-1) Hz Aişe (r.a)
48
Hadis – 43 (2021-1) İbn Abbas – Cabir b. Abdullah (r.anhum)
49
Hadis – 44 (2021-1) Ebû Saîd el-Hudrî
50
Hadis – 45 (2021-1) Tabiun-Muhadram-Medineli 7 Fakih
51
Hadis – 46 (2021-1) Hadis Kitaplarının Dereceleri
52
Hadis – 47 (2021-1)
53
Hadis – 48 (2021-1)
54
Hadis – 49 (2021-1)
55
Hadis – 50 (2021-1)
56
Hadis – 51 (2021-1)

İlk yorumu yazan olun.

Lütfen giriş yapıp yorum ekleyin