Serkan Ünal

 • Erzincan’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı.
 • Kurrâ hâfız Şemseddin Uçar Hoca’dan (rh.a) başta Arapça (Sarf-Nahiv-Belâgat) olmak üzereTefsir, Tecvîd-Tashîh-i Hurûf, Hadîs ve Fıkıh dersleri aldı.
 • 2005-2014 yılları arasında dinî ilimler tahsilini daha da ilerletmek amacıyla Mısır’a giderek Kahire’de ikâmet etti. Bu süre zarfında el-Ezher Üniversitesi Usûlüddin Fakültesi Hadis Bölümünü bitirdi ve uzun süre Prof. Dr. Mustafa Ebû Süleyman en-Nedvî, Mu’min Yûsuf es-Somâlî, Mahmûd Nihat Temel gibi birçok âlimin derslerine katıldı. Mu’min Yusuf es-Somâlî’den klasik Arapça metoduyla okutulan gramer nüshalarını ikmâl etti.
 • 2017 yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde Prof. Dr. Ali Bulut’un danışmanlığında “Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır ve Hak Dini Kur’ân Dili İsimli Tefsirinde Tenkit Ettiği İlim Adamları” konusuyla yüksek lisans eğitimini tamamladı.
 • Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan ve Prof. Dr. Necmettin Gökkır danışmanlığında “Lafzın Mânâya Delâleti Açısından Bilimsel Tefsir/Bilimsel Tefsirde Usûl Önerisi” konusuyla doktora çalışmalarını devam ettirmektedir.
 • 2016 Şubat ayından beri Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesinde Arap Dili ve Belâgatı Anabilim Dalında öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.
 • Yaptığı Çalışmalarından Bazıları:
 • el-Mirâtul-Celiyye ʿalel-Mukaddimetil-Cezeriyye. İmam İbn el-Cezerî’nin Mukaddime’sinin nesir ve şerhi, Dâru’l-Kutubi’l-ʿİlmiyye, Beyrût, 2018.
 • Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır ve Tenkitçi Yönü –İbn Sînâ ve Muhammed Abduh Örneği-, Kökler Yayınları, 2017.
 • el-Müntehab, Abd b. Humeyd Müsnedi’nin Türkçe’ye çevirisi. Konevider Yayınları, Konya 2015.
 • Hanefî Mezhebine Göre İbadetler Fıkhı. Şefikurrahman en-Nedvî’nin el-Fıkhu’l-Müyesser isimli eserinin Türkçe’ye çevirisi. Rıhle Yayınları, 2017.
 • Tefsire Giriş, Muhammed Hüseyin ez-Zehebî’nin ʿİlmu’t-Tefsîr isimli risâlesinin Türkçe’ye çevirisi. (Ravza Yayınları, 2020)